Bir işyeri hekiminin hizmet kalitesi, firmaya gittiği ve firmada geçirdiği zamanla doğru orantılıdır. Firmaya gitmeyen bir hekim zaten ortam gözetimi dâhil çalışanlarla ilgili hiçbir tedbir aldırması mümkün görünmemektedir.

İşyeri hekimi görev, yetki ve sorumluluklarında ‘’ İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.’’ demektedir.

Fakat işyeri hekimleri sadece ellerinde bir varsa yoksa işe giriş formunu doldurmakta yukarıda yazan maddede belirtilen konuları hiç önemsememektedir. (işini doğru yapan işyeri hekimlerimiz hariç). Sistemde maalesef kiralık işyeri hekimliği belgesi OSGB’ler tarafından kullanılmaktadır. Kiralık hekimin işleri genellikle iş güvenliği uzmanı arkadaşlara yaptırılmaktadır.

Bu durumda gösteriyor ki iş sağlığı ve güvenliği konusunun tamamen dışına çıkıyoruz.
OSGB’ler kiralık işyeri hekimi belgesini neden kullanıyorlar?

Daha fazla ne kadar para kazanırım derdine düştükleri için kul hakkına girilmekte ve tamamen Çalışma Bakanlığının kontrolü dışında kalan mevzulardır.

Kiralık belgeyi kullandıran da kullananda vebal altındadır. Çünkü çok ciddi meslek hastalığı problemi olan işyerleri var ve bu iş yerlerine osgb sistem üzerinden belgesini kiralayan işyeri hekimini atamakta fakat işyerine sadece mobing uyguladıkları uzman gönderilmektedir.

6331 sayılı iş güvenliği kanununun birçok açmazı bulunmakta. Sistem tamamen ticari hale dönüştürülmüş ve insan hayatı hiçe sayılmaktadır.

Bazı firmalar işyeri hekimi gelmediğinde hekimle ilgili olan faturayı osgb’ye geri iade etmekte bazı firmalar ise bana çok eksik çıkartır diye hekim bile sormamakta, osgb tarafından her ay kesilen hekim parasını, firmaya hekim gelmediği halde ödemektedir.

Anlamadığım bu sistemin çarpıklığı neden görülmüyor? Çözüm neden bulunmuyor? Amaç gerçekten işçi sağlığı ise ve Türkiye’de gerçek manada iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmek isteniyorsa neden Çalışma Bakanlığı ciddi anlamda denetleme yapmıyor. OSGB’ler problem yuvası ve çözüm üretilememektedir.

Burada en büyük zarar tabi ki işçinindir. Çünkü alınması gereken birçok önlem varken sistemin hantallığı yüzünden birçok çalışan meslek hastalığı başlangıcıyla ve meslek hastalığıyla karşı karşıya kalmaktadır.
Meslek hastalılıkları Türkiye’de neden tespit edilemiyor diye Çalışma Bakanlığı yetkilileri acaba kendilerine sormuyorlar mı?

Sistem para yemek üzerine kurulmak üzerine olduğu için maalesef her geçen yıl ölümlü iş kazaları artmaktadır.

Diğer büyük zararı osgb’de gerçek manada çalışan iş güvenliği uzmanları görmektedir. İşyeri hekimlerinin yapması gereken evrakları maalesef osgb yöneticileri psikolojik baskı uygulayarak iş güvenliği uzmanlarına yaptırmaktadırlar.

Sorarım size, işe giriş periyodik muayeneden iş güvenliği uzmanı ne anlar ve zaten uzmanın da işi değildir.

Gel gör ki kulaklar duymaz, gözler görmez, yetkililer umursamaz!

Çalışma Bakanlığı, osgb’lerde kiralık iş güvenliği uzmanı kullanımı ve kiralık işyeri hekimi belgesi kullanımının önüne geçmelidir!

KANUN VE YÖNETMELİKLERDE İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

İşyeri hekimlerinin görevleri
MADDE 9 – (1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.
(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:
a) Rehberlik;
1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile
İlgili işverene rehberlik yapmak.
2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler
de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi
konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde
bulunmak.
4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve
psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun
sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma
sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dâhil olmak
üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması
için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya
işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

b) Risk değerlendirmesi;
1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına
katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

17.04.2018 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130720-10.htm 4/17

2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik
hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

c) Sağlık gözetimi;
1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak
çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde
bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler
kısaltılır.
4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli
tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde
bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.
6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir
ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak
işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri
halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen
Eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş
kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda
çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması
çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş
sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu
korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.
4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda
bilgilendirmek.

17.04.2018 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130720-10.htm 5/17
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme
raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’tekiörneğine uygun olarak hazırlamak.

d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi
kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.
2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.
3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği
yapmak.
4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni
Teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine
yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.
5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili
sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek
hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.
7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin
hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.
8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma
planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.
9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle
İşbirliği yapmak.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
YUNUS ASLAN